Stefan Hanna's podcast


Stärk det kommunala självstyret

By Stefan Hanna

Published on 16/12/19

5m58s listen

Jag tror att invånarna i en kommun förstår att det är klokt att rösta på de partier som har förmågan att attrahera de mest kompetenta företrädarna för dem de ska tjäna, invånarna. Jag tror också att allt fler svenskar börjar inse att de två riktigt viktiga demokratiska plattformarna idag är lokalt och inom EU där de flesta förändringar av lagar och regler genomförs. Insikten om detta faktum talar för att avveckla de tidigare landstingen och ersätta dem med rikspolitiker som får driva de regionala frågorna med fokus på specialist sjukvård och kollektivtrafik. Det kommunala självstyret måste stärkas. Bland annat genom att vi får stopp på rikspolitikers ständiga utspel om små riktade statsbidrag samt att kommuner, som förr, får del av lokalt kopplade företagsskatter. Det senare kan till exempel få lokala politiker att bättre vårda sitt näringslivsklimat. Det borde också vara självklart att kommunerna får starkare kraft att upprätthålla kvalitet inom offentligt finansierade tjänster. Till exempel en skola som gång efter gång brister i sin förmåga att leva upp till uppsatta regler måste snabbare kunna avvecklas. Personligen anser jag att vi kan lära mycket av amerikanerna vad avser fungerande kvalitetssystem på en marknad. Pengar är det ”språk” som fungerar. Tydligt mätbara kvalitetsmått och jättehöga ekonomiska viteshot är ett signalsystem som fungerar. ”Tillitsbaserad” styrning är en bra ambition. Den ambitionen behöver dock tydliga ramar inom vilka tilliten kan blomstra. Karin Pihl, GP, skriver klokt om att kommuner måste får mer självbestämmande inom givna ramar kopplat till skolverksamhet. Dagens besvikelse De som styrt EUs utveckling de senaste tjugo åren. Jag är mycket väl medveten om komplexiteten men de har inte insett att framgången finns i att begränsa samarbetet till några få områden och i övrigt låta mångfalden blomstra. På många sätt är Sveriges riksdag som politiskt maktcentrum en illusion. Med tanke på hur mycket som idag styrs från EU nivå borde den politiska mediabevakningen ändras till mycket mer lokalt och EU. Varför är det inte redan så? http://stefanhanna.blogspot.com/2019/12/...

About this podcaster

Stefan Hanna

Stefan Hanna

Father, friend, coach, citizen, citizens representative and a businessman.

Ask me a question

Call my Politicast number to record a question that might be included in a future episode:

+46766862908

Don't miss the next episode!

Subscribe for free and get this podcaster's next episode delivered to the email address of your choice.

Subscribe for free and get the next episode in your inbox.